Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO)

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LUMAT Mateusz Mocek z siedzibą mieszczącą się pod adresem ul. gen. H. Dembińskiego 44, 64-100 Leszno
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: prowadzenia korespondencji, realizacji zapytań ofertowych i umów, ich wykonywania i rozliczania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora przepisami prawa np. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako ustalenia, dochodzenia, lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – windykacja należności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji w/w umów handlowych, banki, sądy, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. Urzędy Skarbowe, organy kontrolne, organy ścigania). Ponadto dane mogą być przekazywane dostawcom usług takich jak firmy kurierskie, biuro rachunkowe, kancelaria prawna obsługująca Administratora.
  • Państwa dane będą przechowywane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umów handlowych, a po ich rozwiązaniu przez okres konieczny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
  • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie przez Państwa dane osobowe są warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.
  • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw.
  • Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
MM-FOTO.eu na Facebooku